1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verhuisdoos.com en op alle met Verhuisdoos.com aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Verhuisdoos.com is ingestemd.

1.5 Onder “koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Verhuisdoos.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 De internetsites van Verhuisdoos.com richten zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.

1.7 Verhuisdoos.com behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsites van Verhuisdoos.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsites.

1.9 Verhuisdoos.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Verhuisdoos.com is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: * de potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Verhuisdoos.com via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Verhuisdoos.com ontvangen. * de potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; * een offerte is door de koper getekend en door de Verhuisdoos.com ontvangen ingeval door Verhuisdoos.com een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Verhuisdoos.com herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Verhuisdoos.com de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en Verhuisdoos.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verhuisdoos.com gelden hierbij , voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonische of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Verhuisdoos.com in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijk (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van overeenkomst door Verhuisdoos.com worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn in Nederland bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland en België gelden speciale tarieven.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verhuisdoos.com

4. Betaling

4.1 Bestellingen via de internetsite worden betaald middels vooruitbetaling, of via iDeal. Verhuisdoos.com kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden – waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële koper- is voldaan.

4.3 In het geval door Verhuisdoos.com een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijn kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Verhuisdoos.com als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet tijdige betaling is Verhuisdoos.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Verhuisdoos.com ernaar om op de dag dat de betaling van de bestelling is ontvangen de bestelde goederen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Bij overschrijding van die termijn heeft de consument het recht om zijn bestelling kosteloos te annuleren. Verhuisdoos.com kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Verhuisdoos.com streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de koper.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5,6 Wij maken u erop attent dat, de door u gewenste afleverdatum niet altijd kan worden gerealiseerd!

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 7. Tevredenheidsgarantie

7.1 De consument koper kan binnen veertien (14) dagen na levering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Verhuisdoos.com aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De koper neemt de kosten voor de retourzending voor rekening. Na ontvangst en controle van de retourgestuurde goederen zullen wij u het originele aankoopbedrag, minus de verzendkosten van de eerste levering binnen 3 werkdagdagen retourstorten op uw rekening.

7.2 Verhuisdoos.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaan.

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument koper.

7.4 Indien de consument koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Verhuisdoos.com binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument- koper aan Verhuisdoos.com betaalde.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Verhuisdoos.com is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen , doorleveren, vervreemden, of anderszins, bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid.

9.1 Voor door Verhuisdoos.com geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Verhuisdoos.com vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

9.2 Verhuisdoos.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Verhuisdoos.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzet derving.

9.3 Indien Verhuisdoos.com om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag  gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • Indien er verandering in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verhuisdoos.com of de fabrikant zijn verricht,;
  • Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.5 De koper is gehouden Verhuisdoos.com te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Verhuisdoos.com zouden kunnen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

9.7 Het is mogelijk dat Verhuisdoos.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verhuisdoos.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite van Verhuisdoos.com, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

11.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weer gegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Verhuisdoos.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuisdoos.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

12.1 Verhuisdoos.com zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

12.2 Verhuisdoos.com neemt daarbij de van toepassing zijn de wet- en regelgeving in acht. 12.3 Wij zullen uw persoonsgegevens nimmer doorgeven aan derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Verhuisdoos.com of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

15. Diversen

Verhuisdoos.com streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een(1) werkdag te beantwoorden.